sty2_title
00_tenshi_sancho
sty2_moji1
00_tensh_ryugadake
01_tenshiiriguchi
02_goissho
03_nobori
05_yufuji
sty2_moji2
07_kumamori
08_kudari
09_hikari
sty2_moji3
10_fumoto
11_nagai
12_machinoakari
sty2_moji4
14_mieta
13_hashirunda
14_nekki
15_hirou